Прием

Условия и порядок приема


Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis                                                          

§ 1. Üldsätted

(1) Kooli õpilaste vastuvõtmisel juhindub Kohtla-Järve Tammiku Põhikool “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest” § 27 lõige 5 ning haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord§ 2 lõige 1, Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusest  nr 157

„Õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine“ § 1 lõige 1.

 § 2. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

 1. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli vastuvõtmise taotluse vormid kooli veebilehel.                                                                                                                                                                     
 2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. 

§ 3.Kooli kohustused

 1. Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.
 2. Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 4.Taotlus isiku vastuvõtmiseks esimesse klassi

(1) Taotlusi (lisa 1) isiku 1. klassi vastuvõtmiseks saab hakata koolile esitama enne käimasoleva õppeaasta  01. septembrist .

(2) Esimesse klassi saab taotluse esitada selle  lapse kohta, kes  on saanud enne käimasoleva õppeaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(3) Kirjalikule taotlusele tuleb lisada: 

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi);
 2. kui taotluse esitab vanem või sisseastuja seaduslik esindaja, siis vanema või esindaja isikut tõendava dokumendi;
 3. õpilase tervisekaardi selle olemasolul (esitada kuni 30.augustini);
 4. tungivalt soovitatav koolivalmiduse kaardi esitamine(esitada kuni 30.augustini) ;
 5. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3x4 cm.

(4) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

§ 5.Õpilaste vastuvõtt põhikooli  klassidesse 

(1) Ühest koolist teise üleminekul esitab sisseastuja, piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem või sisseastuja seaduslik esindaja lisaks järgmised dokumendid:

 1. kirjaliku  taotluse (lisa 2);
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi);
 3. kui taotluse esitab vanem või sisseastuja seaduslik esindaja, siis vanema või esindaja isikut tõendava dokumendi;
 4. kooli poolt kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 7. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
 8. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3x4 cm.

(2) Sisseastuja, vanem või sisseastuja seaduslik esindaja  ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 ja 4  nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 6.Rakendussätted

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis jõustub 01.09.2013.a.

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis                                                          

§ 1. Üldsätted

(1) Kooli õpilaste vastuvõtmisel juhindub Kohtla-Järve Tammiku Põhikool “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest” § 27 lõige 5 ning haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord§ 2 lõige 1, Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusest  nr 157

„Õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine“ § 1 lõige 1.

 § 2. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

 1. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli vastuvõtmise taotluse vormid kooli veebilehel.                                                                                                                                                                     
 2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. 

§ 3.Kooli kohustused

 1. Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.
 2. Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 4.Taotlus isiku vastuvõtmiseks esimesse klassi

(1) Taotlusi (lisa 1) isiku 1. klassi vastuvõtmiseks saab hakata koolile esitama enne käimasoleva õppeaasta  01. septembrist .

(2) Esimesse klassi saab taotluse esitada selle  lapse kohta, kes  on saanud enne käimasoleva õppeaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(3) Kirjalikule taotlusele tuleb lisada: 

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi);
 2. kui taotluse esitab vanem või sisseastuja seaduslik esindaja, siis vanema või esindaja isikut tõendava dokumendi;
 3. õpilase tervisekaardi selle olemasolul (esitada kuni 30.augustini);
 4. tungivalt soovitatav koolivalmiduse kaardi esitamine(esitada kuni 30.augustini) ;
 5. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3x4 cm.

(4) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

§ 5.Õpilaste vastuvõtt põhikooli  klassidesse 

(1) Ühest koolist teise üleminekul esitab sisseastuja, piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem või sisseastuja seaduslik esindaja lisaks järgmised dokumendid:

 1. kirjaliku  taotluse (lisa 2);
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi);
 3. kui taotluse esitab vanem või sisseastuja seaduslik esindaja, siis vanema või esindaja isikut tõendava dokumendi;
 4. kooli poolt kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 7. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
 8. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3x4 cm.

(2) Sisseastuja, vanem või sisseastuja seaduslik esindaja  ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 ja 4  nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 6.Rakendussätted

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis jõustub 01.09.2013.a.