О нашей школе

Педагогический совет


Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 4. Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.
 5. Õppenõkogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda.

 Õppenõukogude põhiteemad on:

1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • esindajate valimine kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

2. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega (koosoleku teema vastavalt vajadusele):

 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;

3. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsutamine;
 • õpilaste tunnustamise  kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument (koosoleku teema vastavalt vajadusele);

Alus: Haridus-ja teadusministri määrus  “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
(RT I 2010, 60, 409)

Õppenõukogud ja otsused

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 4. Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.
 5. Õppenõkogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda.

 Õppenõukogude põhiteemad on:

1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • esindajate valimine kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

2. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega (koosoleku teema vastavalt vajadusele):

 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;

3. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsutamine;
 • õpilaste tunnustamise  kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument (koosoleku teema vastavalt vajadusele);

Alus: Haridus-ja teadusministri määrus  “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
(RT I 2010, 60, 409)

Õppenõukogud ja otsused