Uudised

Infokiri: jõulueelsed piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele 11. detsember sergei


*Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.*

* Valitsuse korraldus

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf

*Palume infokirja jagada ka õppijate ja lapsevanematega!*

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

*Alates 1. jaanuarist* jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Niisamuti kohaldatakse alates *4. jaanuarist* huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

*_Haridusasutuste piirangud_*

*14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides*Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.

*Avatuks jäävad:*

 • lasteaiad ja -hoiud;
 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
 • õpilaskodud.
 

*Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel* Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda

*kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad*, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad *peavad kandma maski*. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või

muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

*Õpilaskodud*

Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides

teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole

mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

*_Üldhariduskoolid_*

Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil.

*Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt

https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf.*

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

*Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv sätestatule.* Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

 

Nõuandeid *klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest* jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril https://koolitus.edu.ee/training/4941.

 

*_Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe_*

*14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.*

 

Lubatud on näiteks *individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel*, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest*, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski.* Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole

tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed* tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

*Välitingimustes* tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda *kuni 10 inimest*, kellele lisandub juhendaja või treener. *Erand ei kehti

Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.*

*Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele*, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

*_Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe_*

*12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud* ainult distantsilt.

Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata *riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega* seotud tegevustele ning *puudega isikute tegevustele*, et tagada

vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

*_Lisainfo:_*

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353* ja 5690 0340* ning e-post info@hm.ee info@hm.ee.
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona https://www.hm.ee/et/koroona.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750*. Haridustehnoloogilistes

küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee

distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt

https://harno.ee/et/distantsope.

 

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt

https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-1012-ogranicheniya-dlya-uchebnyh-zavedeniy- molodezhnoy-raboty-deyatelnosti.

По-русски читайте на странице министерства

<https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-1012-ogranicheniya-dlya-uchebnyh-zavedeniy- molodezhnoy-raboty-deyatelnosti.

 

*Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.*

* Valitsuse korraldus

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf

*Palume infokirja jagada ka õppijate ja lapsevanematega!*

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

*Alates 1. jaanuarist* jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Niisamuti kohaldatakse alates *4. jaanuarist* huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

*_Haridusasutuste piirangud_*

*14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides*Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.

*Avatuks jäävad:*

 • lasteaiad ja -hoiud;
 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
 • õpilaskodud.
 

*Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel* Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda

*kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad*, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad *peavad kandma maski*. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või

muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

*Õpilaskodud*

Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides

teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole

mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

*_Üldhariduskoolid_*

Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil.

*Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt

https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf.*

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

*Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv sätestatule.* Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

 

Nõuandeid *klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest* jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril https://koolitus.edu.ee/training/4941.

 

*_Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe_*

*14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.*

 

Lubatud on näiteks *individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel*, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest*, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski.* Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole

tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed* tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

*Välitingimustes* tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda *kuni 10 inimest*, kellele lisandub juhendaja või treener. *Erand ei kehti

Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.*

*Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele*, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

*_Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe_*

*12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud* ainult distantsilt.

Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata *riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega* seotud tegevustele ning *puudega isikute tegevustele*, et tagada

vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

*_Lisainfo:_*

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353* ja 5690 0340* ning e-post info@hm.ee info@hm.ee.
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona https://www.hm.ee/et/koroona.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750*. Haridustehnoloogilistes

küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee

distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt

https://harno.ee/et/distantsope.

 

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt

https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-1012-ogranicheniya-dlya-uchebnyh-zavedeniy- molodezhnoy-raboty-deyatelnosti.

По-русски читайте на странице министерства

<https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-1012-ogranicheniya-dlya-uchebnyh-zavedeniy- molodezhnoy-raboty-deyatelnosti.