Meie koolist

Põhiväärtused


Moto: Meie jõud on ühtsuses!

Missioon:

Kooli kõigi töötajate missioon on luua kõigile võrdsete võimalustega kool (adaptiivne), kus õpivad erinevate võimetega lapsed. Kooliüheks olulisemaks aspektiks on luua tingimused, mis soodustaksid iga õpilase individuaalsete võimete arendamist, vabadust, suhtlemist ja kõigi osapoolte koostööd, psühholoogilist turvalisust, loovust, õpimotivatsiooni jt tegevusi

Visioon:

Visioon loob nägemuse kogu kooli personalile, millisteks me saame, kui oleme kooli missiooni täitnud.

 • õppetöö tase on selline, et õpilane saab kvaliteetsed teadmised õppekava raames, sh riigikeele ja Euroopa keelte õppimises ja on konkurentsivõimelinetööturul;
 • on loodud tingimused loominguliselt vaba inimese kasvatamiseks, kes elab kooskõlas iseenda ja muu maailmaga, võib positiivselt mõjutada protsesse ja kohaneda toimuvate muutustega;
 • toetatakse õpilase arengut;
 • enam pööratakse tähelepanu andekate õpilaste arendamisele;
 • õpilased suhtuvad positiivselt maailma ja endasse;
 • tundides ja tunnivälistes tegevustes kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja pedagoogilisi võtteid.

Põhiväärtused:

Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Kõik koolitöötajad lähtuvad oma tegevuses põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, isamaa-armastus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

 

Moto: Meie jõud on ühtsuses!

Missioon:

Kooli kõigi töötajate missioon on luua kõigile võrdsete võimalustega kool (adaptiivne), kus õpivad erinevate võimetega lapsed. Kooliüheks olulisemaks aspektiks on luua tingimused, mis soodustaksid iga õpilase individuaalsete võimete arendamist, vabadust, suhtlemist ja kõigi osapoolte koostööd, psühholoogilist turvalisust, loovust, õpimotivatsiooni jt tegevusi

Visioon:

Visioon loob nägemuse kogu kooli personalile, millisteks me saame, kui oleme kooli missiooni täitnud.

 • õppetöö tase on selline, et õpilane saab kvaliteetsed teadmised õppekava raames, sh riigikeele ja Euroopa keelte õppimises ja on konkurentsivõimelinetööturul;
 • on loodud tingimused loominguliselt vaba inimese kasvatamiseks, kes elab kooskõlas iseenda ja muu maailmaga, võib positiivselt mõjutada protsesse ja kohaneda toimuvate muutustega;
 • toetatakse õpilase arengut;
 • enam pööratakse tähelepanu andekate õpilaste arendamisele;
 • õpilased suhtuvad positiivselt maailma ja endasse;
 • tundides ja tunnivälistes tegevustes kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja pedagoogilisi võtteid.

Põhiväärtused:

Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Kõik koolitöötajad lähtuvad oma tegevuses põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, isamaa-armastus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.