Varajane keeleõpe Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis


Alates 2020/2021 õppeaasta oktoobrist liitus Kohtla-Järve Tammiku Põhikool pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis”. Projekti eesmärk on tagada eestikeelsete õpetajate abil kvaliteetset keeleõpet algkoolis ning viia mitte eesti kodukeelega õpilaste eesti keele oskus I kooliastme lõpuks A2 tasemele. 

Pilootprojektist võtab osa kaks esimest klassi. Projektis osalevates klassides 50% õppetööst toimub eesti keeles ning eesti keele kui teise keele ainetundide maht on neli tundi nädalas. Õppeaasta alguseks kool otsustab, millised ained õpetatakse eesti keeles ning 2020/2021 õppeaastal mõlemates esimestes klassides õppetöö eesti keeles toimub järgmistes ainetundides: 

  • loodusõpetus, 
  • kunsti- ja tööõpetus ning
  • kehaline kasvatus. 

Eesti ja vene keeles kõnelevad õpetajad töötavad koostöös. Iga päev eestikeelne õpetaja planeerib tegevusi eesti keeles koostöös venekeelsete kolleegidega. Õppeaasta alguses toimus õppetöö tunnis osaliselt eesti keeles, et õpilased saaksid harjuda sihtkeele õpetaja ja keskkonnaga ning vajadusel saada õppetöös abi emakeeles. Üleminek 100% eestikeelsele õppele toimub sujuvalt, st eesti keele kasutamise osakaal tunnis järk-järgult suureneb. Et eesti keeles õppimine oleks efektiivne, kasutatakse tunnis lõimitud aine- ja keeleõpet. Lõimitud aine- ja keeleõpe võimaldab õpetada ja õppida aineid emakeelest erinevas keeles. Selleks on klassiruumides loodud eestikeelne õpikeskkond, kasutusel on “rääkivad seinad”, mis on varustatud piltmaterjalidega. Eestikeelne õpetaja rakendab tundides hulgaliselt näitlikku materjali, miimikat ja kehakeelt, et toetada õpilaste keelelist arusaama sihtkeeles õppides. Õpilased omandavad keelt ja teadmisi läbi keelemängude, laulude, käeliste tegevuste ning rühma- ja paaristööde. Et õppetöö oleks õpilastele huvitav ja motiveeriv, korraldavad õpetajad koostöös temaatilisi tegevusi tundides ja pikapäevarühmades, näiteks sõbrapäev, Eesti Vabariigi aastapäev, lõbud talvel jt.

Järgmises tabelis on esitatud ainetega tunnijaotusplaan klassiti, mille õppetöö toimub eesti keeles.

Ained

Tundide arv nädalas 1.a

Tundide arv nädalas 1.c 

( I. rühm / II. rühm)

Loodusõpetus (eesti keeles)

1

1

Kunst (eesti keeles)

2

2

Tööõpetus (eesti keeles)

1

1

Kehaline kasvatus (eesti keeles)

2

2

Eestikeelsete ainetundide arv kokku

6

Eesti keel teise keelena

2

2 / 2

Keele- ja kultuuriõpe (lisa eesti keele tund)

2

2 / 2

Eesti keele tundide arv  kokku

4

4 / 4

Kokku 20 tundi

Kokku 10 tundi

Kokku 10 tundi

Alates 2020/2021 õppeaasta oktoobrist liitus Kohtla-Järve Tammiku Põhikool pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis”. Projekti eesmärk on tagada eestikeelsete õpetajate abil kvaliteetset keeleõpet algkoolis ning viia mitte eesti kodukeelega õpilaste eesti keele oskus I kooliastme lõpuks A2 tasemele. 

Pilootprojektist võtab osa kaks esimest klassi. Projektis osalevates klassides 50% õppetööst toimub eesti keeles ning eesti keele kui teise keele ainetundide maht on neli tundi nädalas. Õppeaasta alguseks kool otsustab, millised ained õpetatakse eesti keeles ning 2020/2021 õppeaastal mõlemates esimestes klassides õppetöö eesti keeles toimub järgmistes ainetundides: 

  • loodusõpetus, 
  • kunsti- ja tööõpetus ning
  • kehaline kasvatus. 

Eesti ja vene keeles kõnelevad õpetajad töötavad koostöös. Iga päev eestikeelne õpetaja planeerib tegevusi eesti keeles koostöös venekeelsete kolleegidega. Õppeaasta alguses toimus õppetöö tunnis osaliselt eesti keeles, et õpilased saaksid harjuda sihtkeele õpetaja ja keskkonnaga ning vajadusel saada õppetöös abi emakeeles. Üleminek 100% eestikeelsele õppele toimub sujuvalt, st eesti keele kasutamise osakaal tunnis järk-järgult suureneb. Et eesti keeles õppimine oleks efektiivne, kasutatakse tunnis lõimitud aine- ja keeleõpet. Lõimitud aine- ja keeleõpe võimaldab õpetada ja õppida aineid emakeelest erinevas keeles. Selleks on klassiruumides loodud eestikeelne õpikeskkond, kasutusel on “rääkivad seinad”, mis on varustatud piltmaterjalidega. Eestikeelne õpetaja rakendab tundides hulgaliselt näitlikku materjali, miimikat ja kehakeelt, et toetada õpilaste keelelist arusaama sihtkeeles õppides. Õpilased omandavad keelt ja teadmisi läbi keelemängude, laulude, käeliste tegevuste ning rühma- ja paaristööde. Et õppetöö oleks õpilastele huvitav ja motiveeriv, korraldavad õpetajad koostöös temaatilisi tegevusi tundides ja pikapäevarühmades, näiteks sõbrapäev, Eesti Vabariigi aastapäev, lõbud talvel jt.

Järgmises tabelis on esitatud ainetega tunnijaotusplaan klassiti, mille õppetöö toimub eesti keeles.

Ained

Tundide arv nädalas 1.a

Tundide arv nädalas 1.c 

( I. rühm / II. rühm)

Loodusõpetus (eesti keeles)

1

1

Kunst (eesti keeles)

2

2

Tööõpetus (eesti keeles)

1

1

Kehaline kasvatus (eesti keeles)

2

2

Eestikeelsete ainetundide arv kokku

6

Eesti keel teise keelena

2

2 / 2

Keele- ja kultuuriõpe (lisa eesti keele tund)

2

2 / 2

Eesti keele tundide arv  kokku

4

4 / 4

Kokku 20 tundi

Kokku 10 tundi

Kokku 10 tundi